Profesjon: Ordfører

 

Kommunene er lokomotiver i Kristiansandsregionens vekst. Det krever mye av lokomotivførerne, unnskyld, ordførerne.

Partienes nominasjonsprosesser og dermed valg av ordførerkandidater er i gang. Samtidig er kommunesammenslåing et hett tema – og ny strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen er på høring.

Planutkastet bygger på eksisterende planer for Agder og Kristiansandsregionen og anbefaler at Kristiansand og nærliggende kommuner går sammen om å sikre dyktig arbeidskraft, næringsetablering og nyskaping.

I denne sammenhengen er det interessant at pr-byrået Geelmuyden.Kiese i høst ga formannskapet råd om byens omdømmearbeid. Omdømme skapes av hva vi faktisk har å tilby, av fremtidsdrømmene, av hvordan vi møter nye innbyggere og virksomheter – men også av måten dette blir kommunisert på.

En ordfører vil alltid være blant de viktigste stemmene i omdømmebygging. Når partiene peker ut sine kandidater, bør de ha klart for seg hva slags ordførere regionen er tjent med. De må se etter personer som kan være på banen så snart nominasjonen er over, og umiddelbart kunne argumentere for hva som gagner både Stor-Kristiansand og nabokommunene.

Som leder i et rekrutteringsbyrå vet jeg at presis stillingsbeskrivelse er fundamentet for en god ansettelsesprosess. La oss leke at ordførervervene utlyses på stillingsmarkedet. Her følger mitt forslag til jobbprofil. Vi hopper over sånt som ordenssans, IT-kunnskap og stor arbeidskapasitet:

1. Samfunnsinnsikt og nettverk: Kandidaten må se sammenhengen mellom infrastruktur, levevilkår, offentlige tjenester, kompetanseutvikling og vekst. Kontaktnett i næringslivet, forvaltning, akademia og utdanningssektoren en nødvendighet. Relasjoner til nasjonale beslutningstakere og politikere er helt sentralt.

2. Samlende og tydelig: Ordførervervet krever samarbeidsevne, raushet og vilje til å forstå ulike aktørers behov og interesser. En ordfører må ta i bruk kunnskapene og samarbeidskompetansen som sitter i kommunene. Samtidig er god prosesshåndtering, initiativ og tydelig ledelse en selvfølge.

3. Visjoner og pragmatisme: Ny ordfører må ha klare visjoner – bygget på kunnskap. En ordfører må kunne fremme visjoner, forklare dem og skape entusiasme for dem. Videre kreves det evne og vilje til å delta i regionale tiltak, tiltak som fordrer store ressurser og utstrakt samarbeid.

4. Kommunikasjonstalent: Ordføreren må være en trygg og entusiastisk leder for innbyggere og virksomheter. Like krevende og like nødvendig er rollen som stemme utad. Språklige ferdigheter, personlig fremtoning og retorisk sans er forutsetninger for å lykkes som fremskutt kommunikator. Engelskferdigheter må være på et nivå som sikrer troverdighet og presisjon.

5. Medierutinert: Kandidater til ordførervervet må kunne møte media og bidra til profesjonell og godt forankret mediestrategi. Ikke minst må innsikt i nyhetsmedienes prioriteringer være på plass – samt et overordnet, informert og langsiktig blikk på kommunikasjonsarbeidet. Gode forbindelser til media en stor fordel.

6. Inkluderende og åpen: Ordførerkandidaten må innestå for samfunnssyn og verdier i tråd med samtidens krav om mangfold, toleranse og likeverd. Kandidaten må være aktiv i sin innsats for å fremme urbane og liberale verdier, og ha en tydelig posisjon i spørsmål om kjønnsroller, åpenhet og deltakelse for alle samfunnsgrupper.

7. Sosiale ferdigheter: God allmennkunnskap, lydhørhet og velegnet fremferd i formelle og uformelle situasjoner hører med. Forankring i det egalitære samfunnet som kjennetegner vår del av Europa må balanseres med innsikt i andre kulturers etikette.

8. Ledererfaring: En ordfører er ikke bare politisk leder, men også leder for et stort antall kommunalt ansatte. Kompetanse og erfaring innen ledelse teller sterkt.

En innrømmelse: Stillingsprofiler er jevnt over litt overkill, og det er denne også. Det er ikke nødvendigvis sånn at stillinger blir besatt av personer som innehar alle ønskede egenskaper – og i parentes bemerket: noen av dem krever tilnærmet overnaturlige evner.

Men en god profil speiler retning og visjoner i en virksomhet, og gir kandidater en forståelse av hva de begir seg inn på. Og går alt som det skal, vil de rette kandidatenes kompetanse og personlighet prege posisjonen – og tilføre den verdifulle kvaliteter.

Når nye og gjenvalgte ordførere er på plass i 2015, står de overfor avgjørelser av stor rekkevidde for Kristiansandsregionen. De må kunne løfte blikket, tenke strategisk og se betydningen av å dra lokomotivene sine i samme retning. I så måte virker det som Høyre i Kristiansand har en god kandidat i Harald Furre.

Vårt lønnlige håp er at partienes ordførerkandidater ikke er resultat av hestehandel, belønning eller vaklevorne kompromisser. Se etter den beste, kjære politikere i regionens kommuner – og ta gjerne noen tanker fra stillingsprofilen med dere!

Publisert i Fædrelandsvennen, 3. november 2014

 
Aptum ASComment